Úvod arrow Obec Ždiar arrow Samospráva arrow Úradná tabuľa
Úradná tabuľa Tlačiť Email

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Obnova hospodárskej budovy, roľnícky dvor š. 420

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do časti územia Tatranského národného parku, Okresný úrad Prešov
Situačná mapa turistických chodníkov v TANAP-e navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚKaSK, Obnova hospodárskej budovy roľníckeho dvora 420

Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania, Okresný úrad Prešov
Situačná mapa turistických chodníkov v TANAP-e navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru

Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena alebo náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie - Rodinný dom, Lukáš Pitoňák

Výzva na predkladanie ponúk, Zistenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom Príloha č.1, Príloha č.2

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie, Rodinný dom

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UKSK, Rodinný dom

Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou: Prestavba podkrovia, múzeum Ždiarsky dom

Oznámenie o strategickom dokumente, ZaD č. 16 ÚPN-O Ždiar

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Ždiar

Návrh ZaD ÚPN-O Ždiar - oznámenie o prerokovaní a pozvánka na verejné prerokovanie.
Návrh Zmien a doplnkov ÚPN-O Ždiar č. 16 - Sprievodná správa, Schéma verejnoprospešných stavieb, Záväzná časť úplné znenie, Komplexný návrh, Komplexný návrh sútlač, Zábery PP

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí UKaSK, Rodinný dom, Lukáš Pitoňák, Vysoké Tatry

Oznámenie o pracovnom prerokovaní ZaDč.16 ÚPN-O-Ždiar

Verejná vyhláška-stavebné povolenie - dopravná líniová stavba "I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“, Obec Ždiar

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku

Oznámenie o začatí stavebného konania na dopravnú líniovú stavbu „I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“, Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202

Verejná vyhláška, bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari na pozemku parc.č. KN C na pozemkoch parc.č. KN C 2581/47 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), 5433/48 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty)

Územné rozhodnutie, Terénne úpravy, Jaroslav Strachan - penzión Strachan, Ždiar 530

Spevnené plochy v Ždiari na pozemku parc.č. KN C 2581/47

Územné rozhodnutie, umiestnenie dopravnej líniovej stavby I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky v Ždiari, SSC IVSC, Košice

Začatie UK, Terénne úpravy, Penzión Strachan Ždiar530

Začastie SK, stavba Spevnené plochy, Ing. Iveta Bachledová Ždiar 443

Oznámenie o ZUK, líniová stavba: I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky", SSC IVSC KOšice

Začatie UK, Terénne úpravy, Jaroslav Strachan, Penzión Strachan, Ždiar 530

Dodatočné povolenie stavby, Prístupová komunikácia, Dušan Bachleda , Ždiar 432

Oznámenie o začati SK, Spevnené plochy, Ing. Ivet Bachledová, Ždiar 443

Oznámenie o zverejnení ponuky, p. Anna Svocáková, Poprad

Verejná vyhláška - Začatie konania o dodatočnom povolení stavby, Komunikácie a spevnené plochy, Dušana Danka Bachledovci, Spišská Belá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí SK- Ždiar-Úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Hotel Tatra, Profinal, a.s. Bratislava

Verejná vyhláška - SP Rodinný dom, Ing. Daniel Bekeš s manž. Editou, Ždiar 103

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania, Hotel Tatra, PROFINAL, a.s. Bratislava

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UKa SK, Rodinný dom, Ing. Daniel Bekeš s manž. Editou, Ždiar 103

Rozhodnutie o prerušení konania, Garáž, Ing. Dana Ivanová, Poprad

Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie stavby - Rodinný dom s ubytovaním, František Bretz a manž. Monika, Ždiar 387

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí konania, Garáž, Ing. Dana Ivanová, Poprad

Verejná vyhláška - stavebné povolenie, Rodinný dom, Ing. Karol Kučera, Ždiar 112

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR PSK na obdobie 2014-2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení stavby, Rodinný dom, Ing. Karol Kučera, Ždiar 112

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie-Prístavba rodinného domu s.č. 616, Andrea Slodičáková, Ždiar 616

Verejná vyhláška - Oznámenie, Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina, Národná agentúra pre SaES, Trnava

Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí, kataster ZD-1, obec Tatranská Javorina", NA pre SaES, Trnava

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ždiar na roky 2015-2022

Verejná vyhláška - Začatie UKsSK„Prístavba rodinného domu“, Andrea Slodičáková, Ždiar 616

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie- „Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“, VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška-„Garáž“ pri rodinnom dome s.č. 2, Dana Ivanová, Poprad

UR - „Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava

Verejná vyhláška - začatie kolaudačného konania-"Ždiar - zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov", VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Prestavby chaty č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška - Garáž, Dana Ivanová, Poprad

Verejná vyhláška - Dodatočné povolenbie stavby, Hrubé terénne úpravy, Mgr. Vladimír Mačák, ždiar 281

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar, Obec Ždiar 202

Verejná vyhláška - Začatie UKSK, Rodinný dom, Ing. Karol Kučera 112

Verejná vyhláška - Oznámenie o predložení nových podkladov, Prestavba chaty 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška - Začatie kolaudačného konania - Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar, Obec Ždiar

Verejná vyhláška-stavebné povolenie - „Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním“ s.č. 307, Ing. Estera Levčíková, Košice

Verejná vyhláška-líniová stavba „Ždiar -Antošovský vrch - Výstavba TS, úprava NN“ PS01 – Trafostanica, SO 01 – Nové elektrické vedenie", VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UKs SK, „Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním“ s.č. 307, Ing. Estera Levčíková, Košice

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania: „Prestavba hospodárskej budovy na samostatnú bytovú jednotku“ , Veronika a Daniel Soľavovci, Ždiar 415

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj

Oznámenie o startegickom dokumente: „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“.

Verejná vyhláška - Začatie územného konania: „Ždiar -Antošovský vrch - Výstavba TS, úprava NN“ PS01 – Trafostanica, SO 01 – Nové elektrické vedenie"

Územné rozhodnutie, VSD, a.s. Košice - energetická líniová stavba:energetickej líniovej stavby „Ždiar-úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná

Verejná vyhláška - "Ždiar-úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná" - VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Prestavbna chaty s.č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice, Príloha č.1

Verejná vyhláška, Rozhodnutie - Prestavba chaty s.č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška, postúpenie o odvolaní

Verejná vyhláška, SP- Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“, VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Postúpenie odvolania, Daniel Bekeš, Ždiar 631

Verejná vyhláška, Upovedomenie o odvolaní, Prístrešok na odpad a altánok, Daniel Bekeš Ždiar 631

Návrh VZN č. 1/2014

Príloha č.1, Návrh VZN č. 1/2014

Návrh Uznesenia - ZaD č. 15

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie, Ždiar-Blaščácka dolina - zriadenie dvoch trafostaníc, VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania: “Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“ , Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

Etický kódex

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odtránení stavby: Altánok a prístrešok na odpad, daniel Bekeš, Zdiar 631

Oznámenie o začatí konania, Terénne úpravy, Mgr. Vladimír Mačák, Ždiar 281

Verejná vyhláška - Nové a doplnené oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 15 ÚPN-O Ždiar

Oznámenie o začatí územného konania, Ždiar-Blaščácka dolina - zriadenie trafostanice, Východoslovenská dostribučná, a.s. Košice

Verejná vyhláška, Oznámenie o zrušení konania, ENERPRO, s.r.o., Košice

Oznámenie o voľbách do orgánov samosprávnych obcí

Verejná vyhláška - Oznámenie, ENERPRO, s.r.o., Košice

Oznámenie o pokračovaní prerokovania ZaD č. 15 Územného plánu obce Ždiar

Verejná vyhláška - Ždiar Blaščácka dolina - zriadenie dvoch tarfostaníc, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente

Verejná vyhláška - Začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov, Angela Palková, Prešov

Návrh - Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu obce Ždiar, textová časť

Návrh - Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu obce Ždiar, grafická časť

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu obce Ždiar

Verená vyhláška - Územné rozhodnutie - Hotel Tatra

Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Hotel Tatra, Ján Mačák, Anna Mačáková st., Anna Mačáková ml. nie sú účastníkmi konania

Oznámenie o pokračovaní územného konania, Hotel Tatra, Profinal, a.s. Bratislava

Rozhodnutie o prerušení konania, Prestavba chaty č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Rozhodnutie o prerušení konania, Prestavba chaty č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Oznámenie o začatí UK a SK, Prestavba chaty s.č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Rozhodnutie o prerušení územného konania
, nebytová stavba: Hotel Tatra, PROFINAL, a.s. Bratislava

Oznámenie o pokračovaní konania, Daniel Bekeš, Ždiar 631

Verejná vyhláška - Oznámenie - Strategický dokument: "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015"

Oznámenie o začatí územného konania, Domová ČOV, Ing. Ján Fiffík, Spišská Nová Ves

Výzva na predloženie ponuky - Predaj palivové drevo

Výzva na predloženie ponuky - Oprava obecných ciest

Návrh VZN obce Ždiar č. 3/2013

Verejná vyhláška - Oznámenie o chybe v písaní, Prestavba RD 68, Ing. Róbert Olekšák 308

Verejná vyhláška - Prestavba rodinného domu č.s. 68, Ing. Róbert Olekšák, Ždiar 308

Oznámenie
- o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O Ždiar č.14

Verejná vyhláška - Zmena stavby pre dokončením, Dušan Bachleda s manž. Ždiar 432

Výberové konanie "Ždiarsky dom"

Verejná vyhláška - Zmena termínu na dokončenie stavby: "Rodinný dom", Ing. Pavol Bayer s manž., Bratislava

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby:"Penzión", Dušan Bachleda s manž., Ždiar 432

Verejné obstarávanie - Zimná údržba miestnych komunikácií

Stavebné povolenie
- nebytová stavba Garáž, Vladimír Blažek, Bratislava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Dodatočné povolenie inžinierskej stavby: Lyžiarsky vlek

Verejná vyhláška
- Zmena termínu na dokončenie stavby

OZNÁMENIE O PRENÁJME
- Nájomca : Igor Budzák

OZNÁMENIE O PRENÁJME
- Nájomca : Mgr. Ivona Nosálová

OZNÁMENIE O PRENÁJME - Nájomca : Jozef Tropp

R O Z H O D N U T I E
o prerušení konania a výzva na doplnenie Dušan Bachleda, bytom 059 55 Ždiar 432

Výzva
- „Oprava obecných ciest“ – výzva na predloženie ponuky

Výzva na cenovú ponuku
- Výrub stromov na cintoríne pri rímskokatolíckom kostole v Ždiari

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Žiadosť na dodatočné povolenie inžinierskej stavby – dočasná stavba „Lyžiarsky vlek“ v Ždiari

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Zmena lehoty na dokončenie stavby – súhlas – verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania (dodatočné povolenie dočasnej stavby s kolaudáciou stavby)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Upovedomenie úcastníkov konania o podaní odvolania v zmysle § 56 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Stavebník Daniel Bekeš

Oznámenie
- o pokračovaní konania a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle § 61 odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou - Bekeš

Výzva - Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2011 - 2012 – výzva na predloženie ponuky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Zmena termínu na dokončenie stavby

Iformácia o vypracovaní správy o hodnotení SD PHSR PSK

Návrh
- Zmeny a doplnky č. 13 ÚPN-O Ždiar", grafická časť

Návrh - Zmeny a doplnky č. 13 ÚPN-O Ždiar, "textová časť"

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 13 - ÚPN-O Ždiar

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KOLAUDACNÉ ROZHODNUTIE - Ždiar - úprava NN siete a DP“

STAVEBNÉ POVOLENIE - Zmena dokončenej stavby.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ždiar"

Výzva - „Oprava obecných ciest“ – výzva na predloženie ponuky

Výzva
- Na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na zhotovenie diela: „Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec ŽDIAR“ Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Ždiar - úprava NN siete DP“ v Ždiari

Výzva - podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 - Nakladanie so všetkými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Ždiar. Účelom poskytnutia služby je zber, preprava, zabezpečovanie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, objemových odpadov, vývoz TKO a uloženie na skládku.

Územné rozhodnutie - „Prístupová komunikácia“ - Miroslav Zoričák, bytom Ždiar 356, Jozef Michalák a manž. Gabriela, rod. Zoričáková, obaja bytom Ždiar 356, Peter Zoričák, bytom Ždiar 356,

Oznámenie
- o pokračovaní konania a o nariadení ústneho pojednávania s Viliam Slodičák a manž. Anna, rod. Adamjáková

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - „Prestavba a dostavba hasicskej zbrojnice Ždiar“

Rozhodnutie - O prerušení konania a výzva na doplnenie Daniel Bekeš

ROZSAH HODNOTENIA - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015

Oznámenie
- O zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Oznámenie - „O začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Daniel Bekeš “

Záverečné stanovisko
- „Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUN v Ždiari “

Vec: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008-2015 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Výzva na predloženie ponuky
- Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar

Výzva na predloženie ponuky
- Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2010 - 2013

Stavebné povolenie - „Stavebník Vladimír Blažek, obaja bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava, zastúpený spoločnosťou STING“

Oznámenie
- „o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou: Vladimír Blažek, bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- „Upovedomenie účastníkov konania“

Záverečné stanovisko
- „Ždiar – Strednica – sedačková lanovka“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

STAVEBNÉ POVOLENIE
- „Rodinný dom“ v Ždiari, na pozemku KN C parc.c. 3407/6

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- ROZHODNUTIE - Ing. Vladimír Bebcák, Izabely Textorisovej 4496/3, Martin, nie je úcastníkom konania vo veci stavebného konania

ZÁMER
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Oznámenie o chybe v písaní

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O prerušení konania a výzva na doplnenie žiadosti

Oznámenie verejnosti
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari - Scan1, Scan2, Scan3, Scan4

Zrušenie prerokovania
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

Stavebné povolenie
- Vladimír Blažek, bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava

Verejné prerokovanie - „Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari“

ZÁMER
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

ZÁMER
- Ždiar - Strednica – sedačková lanovka

ZÁMER
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

Výzva
- Uskutocnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela: „ Zdravotné stredisko – výmena okien"

Výzva
- Uskutocnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela: „Budova polície, budova materskej školy – zhotovitelské práce“

Výzva
- Uskutočnenie stavebných prác - „Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari“ - vrchná čast ihriska

Výzva - Uskutočnenie stavebných prác - „Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari“- podložie ihriska

Výzva - na cenovú ponuku -Územný plán obce Ždiar

Výzva - na cenovú ponuku -Výmena okien a dverí na objekte: bytovky Ždiar

Verejná vyhláška - "Protipožiarna vodná nádrž a prístupová komunikácia“

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - „Ždiar – úprava NN siete a DP“

Oznámenie o zámere - „Ždiar – Strednica – sedačková lanovka“
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Konzum ABC
Wild Park
Profi drill
Gorals s.r.o.
Robo Burger

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK