VZN Tlačiť Email
Čítaj - VZN č. 22016

Čítaj
- VZN č. 12016

Čítaj - VZN č. 32015 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj
 - VZN č. 22015

Čítaj - VZN č. 12015

Čítaj - VZN č. 32014

Čítaj - VZN č. 22014

Čítaj - VZN č. 12014

Čítaj - VZN č. 42013 - O určení výšky dodácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich v obci a mimo územia obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 32013

Čítaj - VZN č. 22013 - O pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 12013 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení

Čítaj - VZN č. 72007 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Čítaj - VZN č. 82007 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Čítaj - VZN č. 92007 - O udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území Obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 102007 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12008 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Čítaj - VZN č. 22008 - O zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, na území Obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 32008 - O povoľovaní informačných reklamných a propagačných zariadení na území obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 42008 - O výške mesačného poplatku v materskej škole

Čítaj - VZN č. 52008 - O stravovaní cudzích stravníkov v školskej jedálni ZŠ a MŠ v Ždiari

Čítaj - VZN č. 62008 - O trhovom poriadku na trhových miestach

Čítaj - VZN č. 72008 - O určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej školy – plnenie školskej dochádzky

Čítaj - VZN č. 82008 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12009 - Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 22009 - O výške mesačného poplatku v materskej škole

Strana 1 Strana 2- VZN č. 12010 - O Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii.

Čítaj - VZN č. 22010 - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.12

Čítaj - VZN č. 12011 - VZN o udržiavaní cistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajciarov na území obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 22011 - VZN o miestnych daniach - doplnok

Čítaj - VZN č. 32011 - VZN o chove a držaní zvierat obce Ždiar - zrušené

Čítaj - VZN č. 42011 - VZN Zmien a doplnkov c. 13 ÚPN-O obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 52011 - VZN o určení výšky príspevku na činnosti školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 62011 -VZN o chove a držaní psa a mačiek obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 72011 -VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác č. 7 / 2011

Čítaj - VZN č. 82011 -VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2011

Čítaj - VZN č. 12012 - VZN o podmienkach držania psov na území obce ŽDIAR

Čítaj - VZN č. 22012 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Čítaj - VZN č. 32012 - VZN o spôspbe merania a odvádzania spláškových vôd do obecnej kanalizácie z vlastných zdrojov

Čítaj - VZN č. 42012 - VZN o miestnej dani za ubytovanie

Čítaj - VZN č. 52012 - VZN o miestnej dani za psa

Čítaj - VZN č. 62012 - VZN o miestnej dani za predajné automaty

Čítaj - VZN č. 72012 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Čítaj - VZN č. 82012 - VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Čítaj - VZN č. 92012 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 102012 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Wild Park
Robo Burger
Profi drill
Stolarstvo Domino
Konzum ABC

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK