Úvod arrow Obec Ždiar arrow Školstvo
Školstvo
Schválenie finančných prostriedkov na projekt Tlačiť Email
25.9.2008

ImageRiadiaci orgán pre ROP písomne oznámil Obci Ždiar dňa 25.9.2008 schválenie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Ždiari“ v sume 19 301 629,09 Sk, predkladaného v rámci výzvy, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 20 317 504,30 Sk.
 
Základná škola v Ždiari Tlačiť Email
História

Prvá zmienka o škole v Ždiari pochádza ešte spred roku 1800, bola to ľudová škola pri starom cintoríne.

V roku 1800 vzniká rímsko-katolícka ľudová škola. Pozostávala z 1 izby, ktorá slúžila zároveň ako trieda aj byt učiteľa, nemala lavice, tabuľu ani knihy. Plat učiteľa za celý školský rok bol 22 meríc ovsa a 27 zlatých.

V roku 1909 bola vystavaná nová kamenná škola s dvoma izbami pre učiteľa. Vyučovalo sa dvakrát týždenne na báze dobrovoľnosti. Šesťročné deti sa učili cez prázdniny. Cez vojnu vyučovali kňazi, väčšinou sa však nevyučovalo vôbec.

Po vojne vyučoval v škole stále len jeden učiteľ, vybavenie školy bolo biedne, školu zariaďoval učiteľ za peniaze, ktoré si požičal od gazdov. Na ploche 53 m2 sa vyučovalo 150-200 žiakov.

V roku 1925 vznikajú v Ždiari dve jednotriedne štátne ľudové školy, jedna na hornom, druhá na dolnom konci dediny. Nasledujúce pohnuté roky sa striedali budovy v ktorých prebiehala výuka ako aj samotní vyučujúci. Všetky tri školy takto existovali paralelne popri sebe až do roku 1953, kedy boli zlúčené v osemročnú strednú školu. Táto bola, po započatí výstavby novej budovy, v roku 1959 pretransformovaná na Základnú deväťročnú školu.

Vyučovanie v novej budove započalo v septembri 1962. Od šk.roku 1976/1977 sa už v novej budove vyučovali všetky ročníky, v škole bol zriadený školský klub a v budove bývalej hornej školy vznikla MŠ. Tá bola v roku 1981 presťahovaná do budovy dolnej školy, kde sídli podnes. V šk.roku 1992/1993 bolo za prispenia TJ Tatran v Ždiari zriadené pri ZŠ Školské športové stredisko so zameraním na bežecké lyžovanie, ktoré má v Ždiari dlhoročnú tradíciu.

Súčasná profilácia školy: regionálna výchova - ekológia - šport

V súčasnosti sú mimoškolské aktivity základnej školy v Ždiari spojené najmä s udržiavaním tradícií a to v niekoľkých hlavných smeroch. Ide najmä o uchovávanie kultúrneho dedičstva predkov v rámci činnosti DFS Ždiaranček, súboru s dlhoročnou tradíciou, ktorý ročne absolvuje množstvo vystúpení na podujatiach organizovaných v rámci regiónu ako aj mimo neho. Ďalšou významnou aktivitou je činnosť školského športového strediska,kde najmä v bežeckom lyžovaní žiaci dosahujú pekné výsledky. Geografická poloha obce v tesnej blízkosti Tatranského Národného Parku, národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry priam zaväzuje aj k rozvíjaniu vzťahu k prírodným hodnotám a ich ochrane implementáciou environmentálnej výchovy v rámci vyučovacích predmetov ako aj mimoškolských aktivít. Žiaci našej školy sa napr.každoročne zapájajú do akcie Čisté hory organizovanej správou TANAP-u. O celkovom dôraze školy na regionálnu výchovu svedčí aj skladba záujmovej činnosti ponúkaná našou školou.

Ďalšie informácie: www.zszdiar.edupage.org
 
Materská škola v Ždiari Tlačiť Email
Kde bolo, tam bolo, za vysokými horami a hlbokými dolinami- žilo slniečko. Bolo veľmi krásne, celé zo zlata. Každé ráno sa vybralo na svoju obvyklú vychádzku. Rozdávalo ľuďom radosť, svetlo, teplo, dobrú náladu a pokoj. I naše deti MŠ si veľmi slniečko obľúbili, a preto ho kreslia skoro na každý výkres. A ešte si hovoria, keby len tá modrosť oblohy nad nami a pevná zem pod nohami mohli zostať naveky.

Jedno oko šťastím žiari, z druhého slzy kanú.
Takto hľadí matka Zem na osudy svojich najmenších.
Lebo je ešte mnoho kútov, kde deti od hladu plačú, kde naťahujú do prázdna svoje rúčky. Sú ešte kúty, kde z detí robia sirôtky, kde im berú hračky. Sú ešte miesta na tejto krásnej zemeguli, kde deťom kradnú detstvo prv, ako ho našli. A nie je ich málo, a preto matka Zem smúti. Podajte deti šťastného detstva ruky svojim malým druhom. Podajte a stisnite, aby kus tepla ako blahodarný náboj prešiel do ich dlaní. Aby čo najskôr radosť osušila aj to jedno materinské oko, aby všade na svete žili šťastné deti.

A teraz jeden citát od Boženy Němcovej:

Láska k deťom je moje jediné šťastie.
Pretože milujeme deti, vykonávame svoju prácu s láskou, toleranciou a radosťou.

Významným medzníkom pre vznik MŠ sa stala výstavba novej školy. Vyžadovali si to nové reformy ale i počet detí i nový prístup v práci s deťmi. Nová ZDŠ bola slávnostne otvorená 1.09.1962. Riaditeľom sa stal Alojz Kolodzej. 1.-4.ročník sa naďalej učil v hornej a dolnej škole. Ždiar bola rázovitá goralská dedina, kde sa v týchto časoch ľudia živili prácou na poli. Hovorilo sa goralským nárečím. Rast počtu detí a spôsob života si vyžadoval nutnosť vytvorenie MŠ, ktorá by pripravila deti na vstup do 1.ročníka. A tak v školskom roku 1976-77 sa ročníky 1.-4.presťahovali do budovy ZDŠ. Robilo sa to postupne. Prvá trieda MŠ bola slávnostne otvorená 14.02.1977 v hornej škole a prvou učiteľkou sa stala Monika Michaláková. MŠ bola len s dopoludňajšou prevádzkou. V roku 1980 sa začala prestavba dolnej školy na MŠ a v roku 1982 bola daná do prevádzky. Postupne pre nedostatok detí zanikla MŠ v hornej škole a takisto v 90-tych rokoch aj MŠ v Tatranskej Javorine. 18.01.1982 bola slávnostne otvorená MŠ s celodennou starostlivosťou.
Na čele MŠ v Ždiari bola až do predčasného úmrtia pani uč. Monika Michaláková, v šk. roku 2008/2009 pani učiteľka Anna Vaverčáková, a od šk. roku 2009/ 2010 vedie MŠ pani učiteľka Bc. Jana Svocáková.
Súčasná profilácia školy vychádza z prírodných daností obce, jej tradícií a polohy. Ochrana prírody je súčasťou environmentálnej výchovy, ľudové tradície a zvyky sa uplatňujú v regionálnej výchove. Dbáme na účelovosť prostredia,
v ktorom má dieťa možnosť realizovať sa, byť aktívnym, rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, hrať sa v centrách aktivít, ktoré mu poskytujú príležitosti pre samostatné objavovanie, skúmanie a vyhľadávanie potrebných informácií a pre uplatnenie a rešpektovanie jeho individuálnych záujmov a potrieb. Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky, s dôrazom na skupinové aktivity a individualizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, na uplatňovanie zážitkového učenia, učenia na základe vlastnej motivácie a skúsenosti, učenia na základe spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania dieťaťa. Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej forme zameriavame na ľudové tradície, zvyky a obyčaje podľa ročných období. Realizujeme rôzne aktivity a vystúpenia s deťmi, posilňujeme úctu k rodičom, k starým rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, uplatňujeme regionálne tradície. Spolupracujeme so ZŠ a inými miestnymi organizáciami.
Spolupráca materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy, do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole angažujeme aj rodičov detí.
Realizujeme rôzne akcie a vystúpenia ako napr. vystúpenia pre dôchodcov, Mikulášsku a Vianočnú besiedku, Vítanie jari, Veľkonočné tradície, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, rozlúčku s predškolákmi, organizujeme exkurzie, školské súťaže, výstavy, a pod. 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Wild Park
Stolarstvo Domino
Profi drill
Robo Burger
Gorals s.r.o.

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK