Úvod arrow Obec Ždiar
Obec Ždiar
Webkamery Tlačiť Email
www.zdiar.sk - Ždiar - webkamery

Skicentrum Strednica

Ski Bachledova (Deny)

Ski Bachledova (Panorama Sitour)

Ski Bachledova (Bufet Hniezdo)

Ski Bachledova (Jezersko)


 
História obce Tlačiť Email
História obce
História obce

Legenda o obci hovorí, že v lesoch v širokej Doline potoka Biela pod Belianskymi Tatrami pálili ľudia z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú chalúpku a jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo „Zorničky“. Ľuďom, ktorým učarovalo tatranské prostredie si postavili dreveničky vedľa uhliara a svoju osadu pomenovali „Zor“ – Ždiar.

Prvá písomná zmienka o obci Ždiar je z roku 1590. Vznik obce sa predpokladá na začiatok druhej polovice 16. storočia. Zakladateľom bol František Lužinský, kastelán zemepánov Horvátovcov, ktorí boli najväčšími feudálmi na severnom Spiši.

V listinách z roku 1628 a 1629, v súvislosti s panstvom Pavla Rákociho, už Ždiar nazývali obcou - possessiones. Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom.

So zakladaním lazových osád je spojené nové rozdelenie pozemkov, kde chotár bol rozdelený na rovnaké diely na tzv. zárubky podľa počtu osadníkov a osadník si mohol postaviť dom iba na svojom laze. Podľa ústnej tradície sa prví osadníci usadili v Bachledovej doline a nové osady vznikli na Antošovskom vrchu, v Pavlovskej doline, Blaščackej doline, Bartušovskej doline a na Slodičovskom vrchu.

 

Obec Ždiar patrí medzi klenoty Slovenska, je rázovitou podtatranskou obcou so svojimi typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou s vyše 1300 obyvateľmi. Je špecifická ľudovou architektúrou, goralským osídlením a typickou goralskou monoštruktúrou. Jej celé priľahlé územie je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. V celej oblasti je výskyt ohrozených druhov flóry a fauny. Kataster je súčasťou národnej ekologickej siete NECONET.

Kultúrno-historické zaujímavosti a prírodné krásy sú prednosťami tejto podtatranskej oblasti. Je vyhľadávanou lokalitou pre turistiku a oddych našimi aj zahraničnými návštevníkmi vďaka prírodnej scenérii a pohostinnosti Ždiarčanov.

 
Poloha Obce Tlačiť Email
Belianske Tatry
Belianske Tatry

Obec sa nachádza v nadmorskej výške 896 m.n.m., je orientovaná severne od mesta Poprad (32 km). Rozloha katastra je 2733 ha a priľahlé územie sa nachádzav nadmorskej výške 820-2146 m.n.m. Leží v Podtatranskej brázde a zo severu ju ohraničuje Spišská Magura, z východu Východné Tatry, zo západu štátna hranica s Poľskom (13 km). Južnú bránu tvorí územie Belianskych Tatier.


 
Symboly obce Tlačiť Email
Image

Erb

Historickým symbolom Ždiaru je cirkevný motív, o ktorý sa obec začala uchádzať po roku 1989. Biblický výjav stojacej Panny Márie na pažiti s gloriolou okolo hlavy a vedľa nej sv. Alžbety bez glorioly je spojený s tunajším kostolom, ktorý je zasvätený Navštívenia Panny Márie a používal sa na pečatidle, ktoré obec používala až do začiatku 20. storočia.

Erb vytvoril Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., významný slovenský heraldik. A v tejto podobe je erb Ždiaru historický, heraldický správny a umelecky pôsobivý.

Image

Vlajka
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, červenej a zelenej. A ukončená je troma cípmi. Symboly obce boli schválené Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR dňa 13. júna 2000 pod signatúrou Z-39/2000.

Image

Pečať
Pečať obce vychádza z obecného erbu a používa sa od roku 1996. V štíte sú zobrazené dve svätice, v kruhopise je nápis obce Ždiar.
 
Schválenie finančných prostriedkov na projekt Tlačiť Email
25.9.2008

ImageRiadiaci orgán pre ROP písomne oznámil Obci Ždiar dňa 25.9.2008 schválenie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Ždiari“ v sume 19 301 629,09 Sk, predkladaného v rámci výzvy, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 20 317 504,30 Sk.
 
Základná škola v Ždiari Tlačiť Email
História

Prvá zmienka o škole v Ždiari pochádza ešte spred roku 1800, bola to ľudová škola pri starom cintoríne.

V roku 1800 vzniká rímsko-katolícka ľudová škola. Pozostávala z 1 izby, ktorá slúžila zároveň ako trieda aj byt učiteľa, nemala lavice, tabuľu ani knihy. Plat učiteľa za celý školský rok bol 22 meríc ovsa a 27 zlatých.

V roku 1909 bola vystavaná nová kamenná škola s dvoma izbami pre učiteľa. Vyučovalo sa dvakrát týždenne na báze dobrovoľnosti. Šesťročné deti sa učili cez prázdniny. Cez vojnu vyučovali kňazi, väčšinou sa však nevyučovalo vôbec.

Po vojne vyučoval v škole stále len jeden učiteľ, vybavenie školy bolo biedne, školu zariaďoval učiteľ za peniaze, ktoré si požičal od gazdov. Na ploche 53 m2 sa vyučovalo 150-200 žiakov.

V roku 1925 vznikajú v Ždiari dve jednotriedne štátne ľudové školy, jedna na hornom, druhá na dolnom konci dediny. Nasledujúce pohnuté roky sa striedali budovy v ktorých prebiehala výuka ako aj samotní vyučujúci. Všetky tri školy takto existovali paralelne popri sebe až do roku 1953, kedy boli zlúčené v osemročnú strednú školu. Táto bola, po započatí výstavby novej budovy, v roku 1959 pretransformovaná na Základnú deväťročnú školu.

Vyučovanie v novej budove započalo v septembri 1962. Od šk.roku 1976/1977 sa už v novej budove vyučovali všetky ročníky, v škole bol zriadený školský klub a v budove bývalej hornej školy vznikla MŠ. Tá bola v roku 1981 presťahovaná do budovy dolnej školy, kde sídli podnes. V šk.roku 1992/1993 bolo za prispenia TJ Tatran v Ždiari zriadené pri ZŠ Školské športové stredisko so zameraním na bežecké lyžovanie, ktoré má v Ždiari dlhoročnú tradíciu.

Súčasná profilácia školy: regionálna výchova - ekológia - šport

V súčasnosti sú mimoškolské aktivity základnej školy v Ždiari spojené najmä s udržiavaním tradícií a to v niekoľkých hlavných smeroch. Ide najmä o uchovávanie kultúrneho dedičstva predkov v rámci činnosti DFS Ždiaranček, súboru s dlhoročnou tradíciou, ktorý ročne absolvuje množstvo vystúpení na podujatiach organizovaných v rámci regiónu ako aj mimo neho. Ďalšou významnou aktivitou je činnosť školského športového strediska,kde najmä v bežeckom lyžovaní žiaci dosahujú pekné výsledky. Geografická poloha obce v tesnej blízkosti Tatranského Národného Parku, národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry priam zaväzuje aj k rozvíjaniu vzťahu k prírodným hodnotám a ich ochrane implementáciou environmentálnej výchovy v rámci vyučovacích predmetov ako aj mimoškolských aktivít. Žiaci našej školy sa napr.každoročne zapájajú do akcie Čisté hory organizovanej správou TANAP-u. O celkovom dôraze školy na regionálnu výchovu svedčí aj skladba záujmovej činnosti ponúkaná našou školou.

Ďalšie informácie: www.zszdiar.edupage.org
 
Materská škola v Ždiari Tlačiť Email
Kde bolo, tam bolo, za vysokými horami a hlbokými dolinami- žilo slniečko. Bolo veľmi krásne, celé zo zlata. Každé ráno sa vybralo na svoju obvyklú vychádzku. Rozdávalo ľuďom radosť, svetlo, teplo, dobrú náladu a pokoj. I naše deti MŠ si veľmi slniečko obľúbili, a preto ho kreslia skoro na každý výkres. A ešte si hovoria, keby len tá modrosť oblohy nad nami a pevná zem pod nohami mohli zostať naveky.

Jedno oko šťastím žiari, z druhého slzy kanú.
Takto hľadí matka Zem na osudy svojich najmenších.
Lebo je ešte mnoho kútov, kde deti od hladu plačú, kde naťahujú do prázdna svoje rúčky. Sú ešte kúty, kde z detí robia sirôtky, kde im berú hračky. Sú ešte miesta na tejto krásnej zemeguli, kde deťom kradnú detstvo prv, ako ho našli. A nie je ich málo, a preto matka Zem smúti. Podajte deti šťastného detstva ruky svojim malým druhom. Podajte a stisnite, aby kus tepla ako blahodarný náboj prešiel do ich dlaní. Aby čo najskôr radosť osušila aj to jedno materinské oko, aby všade na svete žili šťastné deti.

A teraz jeden citát od Boženy Němcovej:

Láska k deťom je moje jediné šťastie.
Pretože milujeme deti, vykonávame svoju prácu s láskou, toleranciou a radosťou.

Významným medzníkom pre vznik MŠ sa stala výstavba novej školy. Vyžadovali si to nové reformy ale i počet detí i nový prístup v práci s deťmi. Nová ZDŠ bola slávnostne otvorená 1.09.1962. Riaditeľom sa stal Alojz Kolodzej. 1.-4.ročník sa naďalej učil v hornej a dolnej škole. Ždiar bola rázovitá goralská dedina, kde sa v týchto časoch ľudia živili prácou na poli. Hovorilo sa goralským nárečím. Rast počtu detí a spôsob života si vyžadoval nutnosť vytvorenie MŠ, ktorá by pripravila deti na vstup do 1.ročníka. A tak v školskom roku 1976-77 sa ročníky 1.-4.presťahovali do budovy ZDŠ. Robilo sa to postupne. Prvá trieda MŠ bola slávnostne otvorená 14.02.1977 v hornej škole a prvou učiteľkou sa stala Monika Michaláková. MŠ bola len s dopoludňajšou prevádzkou. V roku 1980 sa začala prestavba dolnej školy na MŠ a v roku 1982 bola daná do prevádzky. Postupne pre nedostatok detí zanikla MŠ v hornej škole a takisto v 90-tych rokoch aj MŠ v Tatranskej Javorine. 18.01.1982 bola slávnostne otvorená MŠ s celodennou starostlivosťou.
Na čele MŠ v Ždiari bola až do predčasného úmrtia pani uč. Monika Michaláková, v šk. roku 2008/2009 pani učiteľka Anna Vaverčáková, a od šk. roku 2009/ 2010 vedie MŠ pani učiteľka Bc. Jana Svocáková.
Súčasná profilácia školy vychádza z prírodných daností obce, jej tradícií a polohy. Ochrana prírody je súčasťou environmentálnej výchovy, ľudové tradície a zvyky sa uplatňujú v regionálnej výchove. Dbáme na účelovosť prostredia,
v ktorom má dieťa možnosť realizovať sa, byť aktívnym, rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, hrať sa v centrách aktivít, ktoré mu poskytujú príležitosti pre samostatné objavovanie, skúmanie a vyhľadávanie potrebných informácií a pre uplatnenie a rešpektovanie jeho individuálnych záujmov a potrieb. Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky, s dôrazom na skupinové aktivity a individualizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, na uplatňovanie zážitkového učenia, učenia na základe vlastnej motivácie a skúsenosti, učenia na základe spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania dieťaťa. Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej forme zameriavame na ľudové tradície, zvyky a obyčaje podľa ročných období. Realizujeme rôzne aktivity a vystúpenia s deťmi, posilňujeme úctu k rodičom, k starým rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, uplatňujeme regionálne tradície. Spolupracujeme so ZŠ a inými miestnymi organizáciami.
Spolupráca materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy, do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole angažujeme aj rodičov detí.
Realizujeme rôzne akcie a vystúpenia ako napr. vystúpenia pre dôchodcov, Mikulášsku a Vianočnú besiedku, Vítanie jari, Veľkonočné tradície, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, rozlúčku s predškolákmi, organizujeme exkurzie, školské súťaže, výstavy, a pod. 
Farnosť Ždiar Tlačiť Email

ImageV súčasnosti farnosť, do ktorej patrí aj filiálka Tatranská Javorina s unikátnym a jedinečným dreveným kostolom z 19. storočia zasväteným sv. spravuje od 1. augusta 2011 vdp. Miroslav Lettrich.

 

Prehľad bohoslužieb:

Pondelok – Sobota: v období letného času 18.30 hod.
v období zimného času 17.30 hod.
Nedeľa : 7.45 hod., 9.30 hod.

 
Farské oznamy Tlačiť Email
Aktuálne farské oznamy
 
Info tabuľa hrobových miest Tlačiť Email

Info tabuľu hrobových miest zobrazíte klikniutím na obrázok.


 
Primičná omša novokňaza Janka Zoričáka Tlačiť Email
28. júna 2009 o 10.30 hod., Fotogaléria

ImageV nedeľu 28. júna 2009 o 10.30 hod. v kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari slúžil svoju primičnú omšu rodák zo Ždiaru novokňaz Janko Zoričák. Eucharistickú bohoslužbu Janko celebroval za účasti kňazov, príbuzných a priateľov, veriacich zo Ždiaru a okolia. Výnimočnú oslavu podporilo aj krásne slnečné počasie a ľudia v jedinečných ždiarskych krojoch.

 
Prvé sv. prijímanie Tlačiť Email
7. júna 2009, Fotogaléria

ImageV nedeľu 7. júna 2009 na sv. omši o 11.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Ždiari slávnostne prijali po prvýkrát najsvätejšiiu Eucharistiu deti z našej farnosti.

 
Sviatosť birmovania Tlačiť Email
14. septembra 2008, Fotogaléria

ImageV nedeľu dňa 14. septembra 2008 mladí ľudia z našej farnosti i z filiálky Tatranská Javorina prijali sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Štefana Sečku na slávnostnej sv. omši v Rímsko-katolíckom kostole v Ždiari.
Otec biskup po udelení sviatosti birmovania povzbudil mladých ľudí slovami:
"Dobre si zapamätaj, že svet bude o toľko krajší, o koľko budeme my lepší. Aby sa nám to podarilo, budeme sa navzájom, Ty a ja, za seba modliť."

 
Odpustová slávnosť spojená s vysvätením novej farskej budovy Tlačiť Email
2. júla 2008

ImageV stredu 2. júla 2008 bola o 17.00 hod. sv. omša, ktorú celebroval otec biskup František Tondra. Po sv. omši otec biskup spolu s našim pánom farárom Jánom Záhradníkom a ostatnými duchovnými posvätil novú farskú budovu v Ždiari. Krásne počasie prialo tejto veľkej udalosti a odpustová slávnosť spolu s vysvätením fary bola pre všetkých hlbokým duchovným zážitkom.
Viac fotografií vo fotogalérii.
 
História farnosti Tlačiť Email

Výstavba fary
Výstavba fary
V roku 1693 na rozkaz pána Samuela Lušenského si obyvatelia Ždiaru postavili na nižnom konci obce kaplnku. V roku 1712 mal kostol 1 oltár a 1 malý zvon. Bohoslužby sa vykonávali jedenkrát mesačne a mal patrocínium Navštevy Panny Márie, ktorej obraz sa nachádzal na hlavnom tehlovom oltári. Druhý kostol bol postavený na tom istom mieste v roku 1768 tiež z dreva a slúžil až do roku 1831.

Karol Planic, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ dal v roku 1809 podnet na murovanú stavbu tretieho kostola v Ždiari v strede obce. Je to typ jednoloďového vidieckeho kostola s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítového priečelia. Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol sprístupnený v roku 1831. Tento dátum sa nachádza aj na priečelí kostola.

V interiéri kostola sa nachádzali: Plastika, polychrómovaná drevorezba na severnej strane lode – Kristus na kríži, od ľudového rezbára Liptáka zo Ždiaru z rokov 1870 – 1880. Bývalý hlavný oltár z polovice 17. storočia epitafového typu sv. Anny, v strede má obraz sv. Anny, v jeho nadstavci sa nachádza reliéf sv. Trojice a po stranách dvaja anjeli. V súčasnosti je zavesený na severnej strane lode. Na neslohovom hlavnom oltári je obraz Navštevy Panny Márie od Štefana Hegedüsa z roku 1894.
Kostol v Ždiari
Kostol v Ždiari

V zápisoch Historie domus z roku 1922 sa uvádza, že na mieste pôvodného oltára sa nachádzal oltár Svätej Panny Márie Lurdskej s jej obrazom. Väčší chór sa nachádzal oproti oltáru a na ňom bol orgán. Táto doba priniesla takýto zasadací poriadok: Vo „furtke“ stáli, alebo sedeli oneskorenci, pod chórom mladší ženatí chlapi, na chóre mládenci, v laviciach na ľavej strane ženy, na pravej strane muži, medzi lavicami presbytériom dievčatá, vpredu mladšie a za nimi staršie. V kostolnej veži bez hodín sa nachádzali 3 zvony zhotovené Vavrincom Burgerom z Dobšinej v roku 1823 a jeden cengáč.

V ždiarskom chotári sa nachádzalo viacero krížov: Na Príslope, Na Strednici, Pod Strednicou, Pri Jascíkoch, Pri Zoričákovcoch, Na starom cintoríne, Pod Vojtaššákovcami, Pri Slebodovskom moste, Na Magure. Všetky boli drevené, okrem kríža pod Strednicou a pri Zoričákovcoch, ktorý bol z kameňa s kovovým krížom. Desiaty kríž sa nachádzal na novom cintoríne. V súčasnosti obec Ždiar má viacero krížov, ale nevieme presne z ktorého obdobia pochádzajú.
 
Koncert Tlačiť Email
Ďalej...
 
Exkurzia do Tatranskej Javoriny Tlačiť Email
Ďalej...
 
Karneval Tlačiť Email
Ďalej...
 
Zlučovacia schôdza JDS Tlačiť Email
Ďalej...
 
Výročná členská schôdza Tlačiť Email
Ďalej...
 
Účasť na ľadovej šou a koncerte na Hrebienku Tlačiť Email
Ďalej...
 
Účasť na otvorení hotela Lomnica a 1. trhoch v Tatranskej Lomnici Tlačiť Email
Ďalej...
 
Príprava darčekov na Mikuláša + výstavka ručných prác Tlačiť Email
Ďalej...
 
Výstava bábik Tlačiť Email
Prehliadka krojovaných bábik v ZŠ autoriek Anny Pitoňákovej, Ľudmily Nemešanyovej a Alžbety Štefaňákovej prostredníctvom Alžbety Gurovej.
Ďalej...
 
Margecany, Markušovce Tlačiť Email
Účasť na Margecanských fajnotách a exkurzia do kaštieľa v Markušovciach.
Ďalej...
 
Výlet na hrebienok Tlačiť Email
Výlet na Hrebienok s akciou podpisovania vydanej knihy o Tatrách autora, chatára pána Petrasa.
Ďalej...
 
Koncert Kollárovci Tlačiť Email
Účasť na koncerte Kolárovcov v Spišskej Belej.
Ďalej...
 
Rysavá Jalovica Tlačiť Email
Návšteva predstavenia Rysavá jalovica v Spišskej Novej Vsi, výstup na najvyššiu kostolnú vežu v SNV a návšteva kaplnky v Spišskom Štvrtku.
Ďalej...
 
Výroba vianočných ozdôb v klube Tlačiť Email
Ďalej...
 
Vychádzka k Belianskemu cintorínu Tlačiť Email
 
Ďalej...
 
Brigáda pred kostolom Tlačiť Email
Ďalej...
 
Založenie Jednoty dôchodcov Slovenska v Ždiari v klube Tlačiť Email
Dátum založenia 11.3.2016

Členky predsedníctva
predsedníčka : Mgr. Magdaléna Zoričáková
podpredsedníčka : Božena Budzáková
hospodárka : Eva Krasuľová
členky : Jolana Bekešová, Božena Kotarbová

Členky revíznej komisie
predsedníčka : Mgr. Helena Vojtaššáková
členky : Anna Kriššáková, Anna Pavláková

Ďalej...
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Konzum ABC
Gorals s.r.o.
Stolarstvo Domino
Wild Park
Profi drill

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK